Kategóriák
• EINHELL
Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelmi Tájékoztató

Tisztelt Vásárlónk!

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változik 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

I.

Alapfogalmak

vszemélyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

vadatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

vérintett: bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

vadatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

vharmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

vadatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;

vadatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

v adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

vadatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

vadattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

vadattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

vaz adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

v hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

vkötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

v nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

vprofilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

II.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Adatkezelő neve:                    FEBA 2000 Kft.

Adatkezelő székhelye:                        1045 Budapest, Hajnal u. 1.

Adatvédelmi tisztviselő neve:  Kaló Veronika

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Postai úton:                 1045 Budapest, Hajnal út 1

E-mail útján:               veronika.kalo@feba2000kft.hu

Telefonon:                  +36 70/938-2002


III.

Adatkezelés célja

Adatkezelő az Ön személyes adatait a következő célokból kezeli:

a)      A Társaság, mint értékesítő/szállító és a vásárló között létrejött szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése.

b)      A vásárlók testi épségének és vagyona védelmének biztosítása.

IV.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:

a)      A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Társaság, mint érintett az egyik fél.

b)      A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis vásárlók jogos érdekeinek érvényesítése.

A Társaság jogos érdeke, hogy a vásárlóinak a vagyonbiztonságuk biztosítva legyen, ennek érdekében kamerás megfigyelőrendszert üzemeltessen a Ptk.-ban foglalt személyiségi jogok tiszteletben tartásával. A biztonsági rendszerek működtetése a vásárlók testi és vagyonbiztonsága érdekében is fontos, ezért az üzemeltetésre vonatkozó érdek elsőbbséget.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

V.

A kezelt adatok köre

Adatkezelő az alábbi személyes adatait kezeli:

v  név;

v  cím;

v  szállítási név;

v  szállítási cím;

v  elektronikus elérhetőség;

v  telefonszám;

v  hangfelvétel, képmás.

VI.

Az adatkezelés időtartama

A Társaság a vásárlók személyes adatait a cél eléréséhez szükséges ideig, tehát az adásvételi/szállítási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

A kamerás megfigyelőrendszer által rögzített adatokat (kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt) felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 60 napig tárolhatja a Társaság.

 

VII.

Adatbiztonság

Adatkezelő által kezelt adatai egy belső programba kerülnek továbbításra, amely rendszer az adatait külső szerverre menti. Ezen külső szerveren tárolt személyes adatokhoz csak az érdekeltek férhetnek hozzá. A papíralapú ügykezelés során a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt helyiségben vannak tárolva, amelyhez illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Adatkezelő által alkalmazott kamerarendszer biztonságos zárt helyiségben található, a rögzített képhez kizárólag adatkezelő biztonsági munkatársa férhet hozzá.

VIII.

Az Ügyfelek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

1.        A Vásárló jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

2.        A Vásárló kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.

3.        Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4.        Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

5.        A Vásárló jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

-          az Vásárló vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

-          az adatkezelés jogellenes, de a Vásárló ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

-          adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-          az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.

6.        Az Vásárló jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vásárlót.

 

 

 

7.        Jogérvényesítés:

A Vásárló az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az II. pontban foglalt adatvédelmi tisztviselő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez (Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

A Vásárló továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

 

 

 

8. Vásárlási feltételek megtekintése a kövezkező linkre kattintva érhető el:

 

http://www.feba2000.hu/Vasarlasi-feltetelek